ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Η πρώτη θεματική διαβούλευση για το ΣΒΑΚ του Δήμου Τρικκαίων πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 στις 18.00 στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου στο δημαρχείο των Τρικάλων.

Η διαβούλευση πραγματοποιήθηκε με την μορφή διαδραστικού εργαστηρίου με την ενεργή συμμετοχή όλων των παραβρισκόμενων εκπροσώπων των φορέων.

Οι τοποθετήσεις των φορέων στο πλαίσιο της 1ης Θεματικής Διαβούλευσης για το ΣΒΑΚ του Δήμου Τρικκαίων, ανέδειξαν τα παρακάτω ζητήματα:

 • Ανάγκη για περιορισμό του αντικτύπου από τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς στην κυκλοφορία των υπόλοιπων οχημάτων. Ιδιαιτέρως επιβαρυμένη κατάσταση όταν συνδυάζεται με παράνομη στάθμευση για σύντομες αγορές και με διέλευση. 
 • Ανάγκη δημιουργίας νέων θέσεων στάθμευσης σε συνδυασμό με απαγόρευση κυκλοφορίας σε κάποιες οδούς.
 • Ενθάρρυνση και επιβράβευση των πολιτών για την επιλογή βιώσιμων τρόπων μετακίνησης.
 • Απαξίωση των ποδηλατοδρόμων από τους ποδηλάτες. Ανάγκη για βελτιώσεις στην άνεση και την ασφάλεια των ποδηλατοδρόμων.
 • Ολοκλήρωση του δικτύου των ποδηλατοδρόμων.
 • Ύπαρξη πολλών παράνομων διαβάσεων με τον σιδηρόδρομο εντός της πόλης.
 • Η παράνομη στάθμευση δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις κυκλοφοριακές ροές.
 • Οι νεότεροι χρήστες της οδού έχουν ελλιπή κυκλοφοριακή εκπαίδευση.
 • Τα σχολεία, συνήθως, δεν διαθέτουν ασφαλώς διαμορφωμένα σημεία επιβίβασης/αποβίβασης για τα λεωφορεία που μεταφέρουν μαθητές.
 • Τα αραιά δρομολόγια της δημόσιας συγκοινωνίας με τους γειτονικούς οικισμούς συμβάλουν στη μεγαλύτερη  χρήση του Ι.Χ. και κατ’ επέκταση στην αύξηση της ανάγκης για στάθμευση στην κεντρική περιοχή των Τρικάλων (αγορά, υπηρεσίες κ.ά.).
 • Αρνητική συνήθεια για φορτοεκφορτώσεις ακριβώς μπροστά από τις εισόδους των επιχειρήσεων (ακόμα και όταν υπάρχει κενή θέση φορτοεκφόρτωσης κοντά).
 • Υπάρχει συχνή κατάληψη των υποδομών για ευάλωτους χρήστες της οδού (ράμπες, θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ, κ.ά.). Παρατηρείται βελτίωση στην συμπεριφορά προς τους ΑμεΑ, ωστόσο υπάρχει ακόμα έντονη παραβατικότητα στις υποδομές για αυτούς.
 • Ανάγκη για μεγαλύτερη προσβασιμότητα ΑμεΑ στις Δημόσιες Συγκοινωνίες.
 • Ανάγκη για βελτίωση των στάσεων δημοσίων συγκοινωνιών
 • Υπερβολική παρουσία διαβάσεων στο δίκτυο

Αντίστοιχα, μέσα από τη διαδικασία διαβούλευσης, αναφέρθηκαν και κάποιοι στόχοι ή γενικότερες επιδιώξεις των φορέων:

 • Συνεργασία όλων για το καλύτερο αποτέλεσμα.
 • Δημιουργία κινήτρων για την αλλαγή συνηθειών.
 • Ενίσχυση της χρήσης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην πόλη των Τρικάλων.
 • Πύκνωση δρομολογίων σιδηροδρόμου και βελτίωση των χρόνων μετακίνησης με την εφαρμογή ηλεκτροκίνησης.
 • Δομημένη και αποτελεσματική κυκλοφοριακή εκπαίδευση των νέων σχετικά με την χρήση όλων των μέσων μετακίνησης.

Στο τελευταίο στάδιο της 1ης θεματικής διαβούλευσης ζητήθηκε από τους εκπροσώπους του Δικτύου Εμπλεκόμενων Φορέων να αξιολογήσουν την υφιστάμενη κατάσταση του συστήματος αστικής κινητικότητας της πόλης, μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται. Για την διενέργεια της αυτό-αξιολόγησης αξιοποιήθηκε το εργαλείο Advance, το οποίο αποτελεί προϊόν ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου. Η διαδικασία περιλαμβάνει ερωτήσεις για την αξιολόγηση της πόλης στους τομείς:
Διαχείριση Στάθμευσης, Σχεδιασμός & διαμόρφωση τοπίου, οδών ήπιας κυκλοφορίας, Πεζή μετακίνησης, Ποδήλατο, Δημόσιες Συγκοινωνίες, Μέτρα σχετικά με την χρήση οχημάτων, Διαχείριση Κινητικότητας, Διαχείριση Εμπορευματικών Μεταφορών.

Τα αποτελέσματα του εργαλείου συνοψίζονται σε Ιστογράμματα (Spider Diagrams):

Από το διάγραμμα με το συνολικό αποτέλεσμα της αυτοαξιολόγησης γίνεται αντιληπτό το περιθώριο βελτίωσης των συνθηκών κινητικότητας στην πόλη. Το δίκτυο των εμπλεκόμενων φορέων αντιλαμβάνεται ένα ικανοποιητικό επίπεδο στις κατηγορίες της πεζής μετακίνησης και των δημοσίων συγκοινωνιών, ενώ τα μεγαλύτερα ελλείματα τα παρατηρούν στην διαχείρισης της στάθμευσης, την διαχείριση των εμπορευματικών μεταφορών και σε μέτρα.

Η εκτεταμένη χρήση του ποδηλάτου στην πόλη των Τρικάλων αποτελεί ένα χαρακτηριστικό που συμβάλει στην προσδοκία μιας υψηλότερης βαθμολογίας στην κατηγορία του ποδηλάτου. Ωστόσο, οι φορείς αντιλαμβάνονται ελλείψεις στην υποδομή και αυτό αποτυπώνεται στην αξιολόγηση. Αντιθέτως, η προσπάθεια των τελευταίων ετών του δήμου για την προώθηση της έξυπνης και βιώσιμης κινητικότητας φαίνεται να αντιστοιχίζεται με την «διαχείριση της κινητικότητας» που ωστόσο έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης

Αξίζει να σημειωθούν οι διαφοροποιήσεις στις απαντήσεις μεταξύ των υποομάδων του δικτύου φορέων, των «Παρόχων συγκοινωνιακού έργου» και των «Ομάδων πολιτών». Οι πιο διακριτές διαφοροποιήσεις είναι στις κατηγορίες πεζή μετακίνηση και ποδήλατο, με τους «Παρόχους» να αντιλαμβάνονται μια καλύτερη κατάσταση από τις «ομάδες πολιτών». Μια πιθανή εξήγηση σε αυτό μπορεί να δοθεί βάσει της πολιτικής του δήμου τα τελευταία έτη (πεζοδρομήσεις, ποδηλατόδρομοι, έξυπνη κινητικότητα) που εξηγεί την αξιολόγηση των «παρόχων». Ωστόσο, οι «ομάδες πολιτών» που εμπλέκονται αμεσότερα με αυτού του είδους την υποδομή αποδίδουν διαφορετικά την υφιστάμενη κατάσταση.

Σύμφωνο Συμμετοχικού Σχεδιασμού